ป้าย LED และจอแสดงอะตราแลกเปลี่ยน (currency exchange rate)

  • สามารถอัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ real-time จากฐานข้อมูลกลาง หรือ อินเตอร์เน็ตได้
  • มีทีมดีไซน์เนอร์ให้บริการออกแบบหน้าแสดงอะตราให้ลูกค้า
  • มีทีมรองรับหลายภาษา
  • สามารถกำหนดวิธีการแสดงหน้าต่างๆบนป้าย เช่นเปลี่ยนเป็นหลายหน้า หรือเปลี่ยนแค่บางบรรทัด

ป้ายอะตราแลกเปลี่ยน Electronic (Currency Exchange Rate Display)