Features

  • ควบคุมผ่าน Remote controller

  • นับวันเพิ่มอัตโนมัติเมื่อผ่านเที่ยงคืน

  • เลือกนับเฉพาะบางวันในสัปดาห์ได้

  • สามารถบันทึกการเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายได้ด้วยการกดปุ่มบน remote controller โดยระบบจะปรับปรุงข้อมูลการแสดงผล จำนวนวันทำงาน, การเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้าย และ สถิติที่ดีที่สุด โดยอัตโนมัติ

  • ตั้งค่า วันที่, เวลา, วันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้าย, เป้าหมาย, สถิติปัจจุบัน และ สถิติที่ดีที่สุด ได้

  • จดจำข้อมูลแม้ปิดเครื่อง

 

หากมี requirement อื่นที่ต้องการ สามารถติดต่อทีมเราได้เลย

ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย

Digit Color